Ty Bầu Cử Ứng Cử Viên & Các Nội Quy

Cuộc Bầu Cử Kế Tiếp: Ngày 01 tháng 03, 2022 - Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ
Bầu Cử Sớm: NGÀY 14 THÁNG 2 - NGÀY 25 THÁNG 2

Ứng Cử Viên & Các Nội Quy Tài Chánh Vận Động Tranh Cử

Văn PhòngTy Bầu Cử Quận Hạt hiện đang đóng cửa đối với Công Chúng để tuân thủ với các nguyên tắc của Tiểu Bang và Địa Phương và chính sách Ở Nhà Và Làm Việc An Toàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang làm việc tích cực bằng cách nhận hồ sơ đơn từ qua thư và mạng lưới điện toán. Quý vị có thể phải chờ đợi chậm hơn một chút khi chúng tôi tiến hành việc nhận hồ sơ đơn từ qua thư và mạng lưới điện toán do việc cắt giảm nhân viên làm việc tại văn phòng. Địa chỉ gửi thư của văn phòng chúng tôi:

Harris County Elections Administrator's Office
Attn: Public Information
P.O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148

Là nhân viên chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của địa phương, tôi vui lòng cung cấp cho các viên chức đương nhiệm và ứng cử viên những mẫu đơn cần thiết để tuân thủ với các luật lệ về vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh.

Văn Phòng Ty Bầu Cử nhận lưu giữ hồ sơ của các viên chức đương nhiệm và ứng cử viên cho các chức vụ: Chánh Án Quận, Ủy Viên Quận, Biện Lý Quận, Biện Lý Khu Vực, Cảnh Sát Trưởng, Giám Đốc Định Thuế-Thu Thuế Quận, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận, Giám Đốc Hành Chánh Địa Hạt, Thủ Quỹ Quận, Cảnh Sát Trưởng, Chánh Án Hòa Giải, và Chánh Án Quận hay Chánh Án Tòa Kiểm Nhận về Di Chúc tại 1001 Preston, Lầu 4, Houston, Texas 77002.

Những người nộp đơn được mạnh mẽ khuyến khích nên tham khảo với những hướng dẫn của mẫu đơn và những điều khoản có liên quan đến luật lệ về vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh khi điền đơn.

Để biết thêm chi tiết về tiến trình vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh, các cá nhân có thể truy cập trang mạng www.ethics.state.tx.us.

Để cho thuận tiện và khiến thủ tục hoàn tất các mẫu đơn vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh được hiệu quả hơn, Ủy Ban Nội Quy Texas (TEC) cung cấp nhu liệu có thể được tải xuống và dùng để tạo ra và in những văn bản được đòi hỏi dưới dạng PDF để nộp cho Văn Phòng Ty Bầu Cử.

NHỮNG AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN VỚI TY BẦU CỬ?

Các Viên Chức Đương Nhiệm và Ứng Cử Viên của Quận Hạt phải điền bản Báo Cáo Bán Niên [Tháng Giêng và Tháng Bảy] Vận Động Tranh Cử và Bạch Hóa Tài Chánh với Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris chiếu theo Chương 15 của Bộ Luật Bầu Cử Texas.

Thông Báo Nộp Đơn

Ty Bầu Cử chịu trách nhiệm phải có sẵn các mẫu đơn vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh cho những người nộp đơn. Tuy nhiên, Ty Bầu Cử không bắt buộc phải gửi những thông báo điền đơn đến những người nộp đơn.

NHỮNG MẪU ĐƠN CHIẾU THEO PHÁP LUẬT

 • Mẫu Đơn Hồ Sơ Báo Cáo Vận Động Tranh Cử của các Ứng Cử Viên/Viên Chức
 • Mẫu Đơn Hồ Sơ Báo Cáo Vận Động Tranh Cử của các Ứng Cử Viên/Viên Chức Toà Án

Các Cẩm Nang Hướng Dẫn Để Hoàn Tất Các Báo Cáo Vận Động Tranh Cử

Ứng Cử Viên & Các Nội Quy Tài Chánh Cá Nhân

Ủy Ban Nội Quy Texas (TEC) đã gia hạn ngày hết hạn để nộp Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân (PFS) của năm 2021 qua đến Ngày 30 Tháng 6, 2021. Xin vui lòng xem thông báo từ TEC.


Mỗi viên chức quận hạt và nhân viên theo quy định của Chương 159 của Bộ Luật Chánh Quyền Địa Phương phải nộp Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân hàng năm (PFS).

PFS phải được nộp trước Ngày 30 Tháng 4 mỗi năm với Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris tại 201 Caroline, Lầu 3, Houston, TX 77002 hoặc gửi thư tới P.O. Box 1525, Houston, TX 77251-1525

Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris có trách nhiệm gửi hai bản sao của mẫu Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân cho các thành viên của Ủy Viên Hội Đồng Quận, Biện Lý Quận và Chánh Án Hoà Giải.

Điều quan trọng hãy nhớ rằng tất cả các ứng cử viên ra tranh cử cho cuộc bầu cử, bao gồm các ứng cử viên không có đối thủ, cũng phải nộp một bản PFS trước cuộc bầu cử sơ bộ.

Để bảo đảm nộp đúng thời hạn, yêu cầu tất cả mọi người phải nộp một bản PFS, nên xem lại những ngày hạn chót cho các Lịch Trình Nộp Đơn của Tổng Trưởng Tiểu Bang.

Để cho thuận tiện và khiến thủ tục các mẫu đơn vận động tranh cử và bạch hóa tài chánh hoàn tất được hiệu quả hơn, Ủy Ban Nội Quy Texas (TEC) cung cấp nhu liệu có thể được tải xuống và dùng để tạo ra và in những văn bản được đòi hỏi dưới dạng PDF để nộp cho Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt.

Ai có thể nộp bản Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân với Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris?

Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận chấp nhận hồ sơ từ mỗi viên chức quận hạt và nhân viên như quy định bởi Chương 159 của Bộ Luật chánh Quyền Địa Phương bao gồm Thẩm Phán Quận, Các Ủy Viên Hội Đồng Quận, Biện Lý Quận, Cảnh Sát Trưởng, Giám Đốc Định Thuế - Thu Thuế Quận, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận, Giám Đốc Hành Chánh Địa Hạt, Thủ Quỹ Quận, Các Nhân Viên Cảnh Sát, Các Chánh Án Hòa Giải, Các Thẩm Phán Tòa Án Dân Sự Quận, Các Thẩm Phán Tòa Án Hình Sự Quận và Các Thẩm Phán Tòa Án Kiểm Nhận Quận.

Hoàn Thành Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân

Các Mẫu Đơn Và Cẩm Nang Hướng Dẫn

Điền Những Hồ Sơ Tài Chánh Cá Nhân Qua Hệ Thống Điện Tử

Nhu Liệu Được Dùng Để Điền Báo Cáo Tài Chánh Cá Nhân

Ứng Cử Viên & Các Nội Quy Những Lịch Trình & Mẫu Đơn

Văn Phòng Ty Bầu Cử có trách nhiệm chấp nhận các tài liệu nộp phù hợp với tiêu đề 15 của Bộ Luật Bầu Cử Texas và Chương 159 của Bộ Luật Chính Quyền Địa Phương.

Hồ sơ được xem là đúng hạn nếu:

 • Đã tận tay giao cho Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris trước hạn chót;
 • Đã gửi tại Bưu Điện Hoa Kỳ và được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước hạn chót [Địa Chỉ Gửi Thư: Harris County Elections Administrator, P.O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148]; hoặc
 • Được giao tận tay cho một hãng đưa thư thông thường hay một hãng đưa thư theo hợp đồng theo đúng địa chỉ với bưu phí và các chi phí trả trước và được đóng dấu bưu điện, hoặc biên lai của hãng đưa thư thông thường hay hãng đưa thư theo hợp đồng cho thấy đã gửi đúng thời hạn hoặc trước hạn chót.

Lịch Trình Nộp Đơn này ở dạng PDF. Nó cung cấp ngày đáo hạn, các loại báo cáo, ai phải nộp đơn và các khoảng thời gian báo cáo.

Lịch Trình Nộp Hồ Sơ dành cho Các Ứng Cử Viên và Các Viên Chức

Đây là một Lịch Trình Nộp Hồ Sơ tương tác. Nó cung cấp những ngày đáo hạn từ bây giờ cho đến năm 2100, cũng như các loại báo cáo phải nộp, và ai phải nộp đơn và khoảng thời gian báo cáo.

Lịch trình của TEC (Ủy Ban Nội Quy Texas)

Ủy Ban Nội Quy Texas đưa ra tất cả các mẫu đơn cần thiết để thực thi theo pháp luật của tiểu bang liên quan đến nội quy trong các cuộc bầu cử và chính phủ, bao gồm các mẫu đơn đã nộp với cơ quan nhận đơn tại địa phương.

TEC

Ứng Cử Viên & Các Nội Quy Tranh Cử Chức Vụ Công Quyền

Những Điều Kiện Hội Đủ để Tranh Cử

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Liên Bang, Tiểu Bang hoặc Quận Hạt đại diện cho một trong những đảng chính trị lớn phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu tại trụ sở chính của đảng mà họ ưa thích.

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Liên Bang hoặc Tiểu Bang như một ứng cử viên Độc Lập phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu với Tổng Trưởng Tiểu Bang. Để biết thêm thông tin, gọi 1-800-252-VOTE (8683), 512-463-5650 hoặc truy cập trang mạng http://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

Mỗi cá nhân tranh cử cho chức vụ Quận Hạt như một ứng cử viên Độc Lập phải nộp đơn cho một vị trí trên lá phiếu với Thẩm Phán Quận Hạt Harris:

 • Thẩm Phán Quận Hạt Harris Lina Hidalgo
 • 1001 Preston, Suite 911
 • Houston, Texas 77002
 • Phone: 713-274-7000
 • Fax: 713-755-8379

Mỗi cá nhân tranh cử cho một ví trí trên lá phiếu trong phân khu chính trị khác với Quận Hạt phải nộp cho cơ quan được chỉ định trong phân khu chính trị nơi chức vụ đang được tranh cử. Ví dụ, một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ trong Hội Đồng Thành Phố Houston phải nộp đơn cho Thư Ký của Thành Phố Houston. Và, một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ của Hội Đồng Khu Học Chánh Độc Lập phải nộp đơn với cơ quan được chỉ định trong phân khu chính trị đó.

Những cá nhân đang tranh cử cho chức vụ công quyền phải nộp các Mẫu Đơn Bổ Nhiệm Thủ Quỹ Vận Động Tranh Cử và các Báo Cáo Tài Chánh Vận Động Tranh Cử với cơ quan được chỉ định trong khu vực pháp lý nơi họ đang tranh cử chức vụ. Ví dụ, tại Thành Phố Houston, thẩm quyền sẽ là Thư Ký Thành Phố.

Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc:

 • Địa chỉ văn phòng
 • Texas Ethics Commission
 • 201 East 14th St., 10th Floor
 • Austin, TX 78701

 • Địa chỉ gửi thư
 • Texas Ethics Commission
 • P. O. Box 12070
 • Austin, TX 78711-2070

 • Website: https://www.ethics.state.tx.us
 • Số Điện Thoại: (512) 463-5800
 • TTD: 1-800-325-8506

Theo luật, Ủy Ban Nội Quy Texas là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các luật liên quan đến các khoản đóng góp và chi tiêu chính trị và công khai tài chánh cá nhân của các viên chức tiểu bang.

Quý vị cũng có thể gọi cho Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris tại số 713.755.6965.

Ứng Cử Viên & Các Nội Quy Tìm Kiếm Hồ Sơ Tài Chánh

Đây là chính sách của Ủy Viên Hội Đồng Quận Harris khuyến khích sự cởi mở của chính phủ. Để phù hợp với chính sách này, quý vị sẽ tìm thấy trên trang này cách truy cập Các Báo Cáo Đóng Góp và Chi Tiêu Vận Động Tranh Cử của các văn phòng quận hạt khác nhau, hồ sơ Xung Đột Lợi Ích, Ghi Danh Tự Nguyện của Vận Động Hành Lang, và hồ sơ Bạch Hóa Tài Chánh Cá Nhân cho một số viên chức quận hạt.

Ty Bầu Cử Liên Lạc

Thông tin rất quan trọng để truy cập vào tiến trình bầu cử. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc, cần sự trợ giúp hoặc có đề nghị nào.

Ban Bầu Cử

Elections Administrator's Main Office

1001 Preston
Houston, TX 77002

(713) 755-6965


Truyền Thông Xã Hội