CỬ TRI KHUYẾT TẬT
Voting By Mail


 
Curbside Voting
BẦU CỬ BẰNG THƯ
Tại Texas, những cử tri từ 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật thì có thể nộp đơn cho các nhân viên bầu cử sớm xin bầu cử bằng thư hằng năm bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch. Những cử tri bị khuyết tật tạm thời có thể nộp đơn xin bầu cử bằng thư cho từng cuộc bầu cử cụ thể bất cứ lúc nào trong năm của các cuộc bầu cử mà lá phiếu được yêu cầu, nhưng không được trễ hơn giờ đóng cửa làm việc của văn phòng bầu cử sớm hoặc 12 giờ trưa, tính theo giờ nào trễ hơn, vào ngày thứ 11 trước ngày bầu cử, trừ khi đó là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ của tiểu bang hay quốc gia, thì ngày cuối cùng để nộp đơn sẽ là ngày làm việc trước đó. Những người nộp đơn sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện và phải trả lại lá phiếu đó cho văn phòng bầu cử sớm. Lá phiếu đã bầu xong phải được gửi đến Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận qua đường bưu điện, qua chuyển phát nhanh thông thường hoặc hợp đồng trước 7:00 giờ tối Ngày Bầu Cử.

BẦU CỬ BÊN LỀ ĐƯỜNG
Những cử tri vì thể chất không cho phép tự vào địa điểm phòng phiếu khi không có sự trợ giúp hoặc có khả năng bị thương cho sức khỏe có thể yêu cầu Giám Thị Phòng Phiếu cho phép họ bầu cử bên ngoài địa điểm phòng phiếu. Quý vị có thể mang theo một người bạn mà người đó có thể vào trong phòng phiếu giùm quý vị để cho nhân viên biết rằng quý vị đang chờ đợi trong xe của quý vị. Các nhân viên sẽ lưu ý vị trị của quý vị trong hàng và sẽ mang lá phiếu điện tử ra cho quý vị khi đến lượt của quý vị bầu phiếu. Sau đó, quý vị có thể bầu cử riêng trong chiếc xe của mình. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Bầu Cử Bên Lề Đường, quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Bầu Cử tại 713-755-5792. Bầu cử bên lề đường sẽ không rút ngắn thời gian tại các phòng phiếu tại các cử tri bên lề đường được bầu cử ngay tại vị trí của mình trong hàng khi đến bàn kiểm chứng điều kiện.Điền vào mẫu đơn hữu ích này để thông báo cho nhân viên quận hạt tại địa điểm bầu cử của quý vị biết về nhu cầu của quý vị để bầu cử bên lề đường

Bấm vào đây để xem Mẫu Đơn Thông Tin về Bầu Cử Bên Lề Đường
eSlate BẦU CỬ TẠI ĐỊA ĐIỂM ĐẦU PHIẾU
Các thiết bị bầu cử eSlate có đủ điều kiện cho các cử tri bị khuyết tật đủ khả năng bầu cử một cách độc lập và riêng tư tại địa điểm đầu phiếu trong thời gian Bầu Cử Sớm hoặc trong Ngày Bầu Cử. Các máy eSlate đã được trang bị trước với hai nút bấm lớn, như những công tắc dạng keo, là một hỗ trợ cho các cử tri khuyết tật về xúc giác điều khiển máy eSlate dễ dàng với các nút đã được gắn sẵn. Nơi cắm vào các đầu vào xúc giác ngày được cắm vào nút cắm chuẩn 3.5 mm, cho phép các cử tri muốn gắn các thiết bị riêng của họ (chẳng hạn như thiết bị ngậm/phun) vào máy thì họ có thể gắn vào. Đồng thời cũng có sẵn để các cử tri sử dụng là một cặp ống nghe đúng tiêu chuẩn, hoặc các cử tri tuỳ chọn để cắm ống nghe riêng của họ, qua đó các hoạt động trên máy eSlate sẽ được đọc lại. Điều này cho phép cử tri khiếm thị điều khiển máy eSlate mà không cần sự trợ giúp từ người thứ ba. [HartInterCivic]

Bấm vào đây để xem một video về cách sử dụng máy DAU


Special Circumstances

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Quý vị có thể nộp đơn xin một lá phiếu trễ bởi vì bệnh tật hoặc khuyết tật sau ngày cuối cùng của cuộc bầu cử sớm và trước 5:00 giờ chiều ngày bầu cử. Để hội đủ điều kiện, bệnh tật hoặc khuyết tật phải bắt đầu vào hoặc sau ngày thứ 12 trước ngày bầu cử. (Mục 102.001; 102.003)

Quý vị có thể nộp đơn xin bầu cử do có tang gia trong gia đình thân thuộc đã xảy ra vào ngày hoặc sau ngày thứ 5 trước ngày bầu cử và sẽ không có mặt tại quận hạt trong ngày bầu cử. (Mục 103.001; 103.003b)

Các cử tri được yêu cầu phải nộp đơn cho những trường hợp đặc biệt này. Xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Bầu Cử tại 713-755-3150 nếu như có thắc mắc.