LỊCH SỬ

Bắt đầu từ nm 1998, các viên chức Quận Harris và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng đã bắt đầu tiến trình lựa chọn một hệ thống bỏ phiếu mới để thay thế cho các máy đục lỗ thẻ.

Mục đích là để tìm một hệ thống cho phép Quận cung cấp cho cử tri khuyết tật cơ hội bỏ phiếu độc lập, cung cấp các lá phiếu trong các ngôn ngữ được bảo trợ bởi Mục 203 của năm 1975 về Quyền Bầu Cử và có được khả năng chứa một số lượng ngày càng tăng của các tranh cử trên lá phiếu trong mỗi kỳ bầu cử.

Hệ thống bầu cử điện tử eSlate Hart InterCivic đã được chọn vào năm 2001. Năm 2002, Quận Harris đã trở thành khu vực đô thị lớn nhất tại Hoa Kỳ thực hiện việc sử dụng một hệ thống bầu cử điện tử.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ SỬ DỤNG MÁY eSLATE
NHỮNG THIẾT YẾU CỦA HỆ THỐNG BỎ PHIẾU
JBC
MÁY CHỦ ĐIỀU KHIỂN (JBC)

JBC là hệ thống kiểm soát giao diện điều khiển được sử dụng bởi các nhân viên bầu cử cho các công dân truy cập vào quá trình bầu cử.  Một trong những điều khác, hệ thống này phục vụ như là một thùng phiếu điện tử.

Access Code
MÃ SỐ TRUY CẬP LÁ PHIẾU

“Mã số truy cập” gồm có 4 con số được cung cấp cho cử tri hội đủ điều kiện tại phòng phiếu. “Mã truy cập” bảo đảm các thông tin lá phiếu chính xác được truyền từ JBC qua đến máy bỏ phiếu eSlate để từng cử tri dùng để tham gia bỏ phiếu.

eSlate Booth
QUẦY eSLATE

Các quầy eSlate phục vụ như một khu vực bỏ phiếu nơi cử tri có thể bỏ phiếu kín.


eSlate & DAU
MÁY Eslate và DAU eSLATE

Máy bỏ phiếu eSlate cho phép cử tri bỏ phiếu điện tử bằng cách chuyển một bánh xe quay SELECT.  Đặc biệt, những Bộ Phận Truy Cập Khuyết Tật (DAU) eSlate cho phép cử tri khuyết tật sử dụng tai nghe (headphone) hoặc các thiết bị thích ứng khác để bỏ phiếu một cách độc lập.
Để có thể xem được những dữ kiện này, quý vị phải có tối thiểu những đòi hỏi này: Quicktime, Window Media Player, Powerpoint Reader, Adobe Acrobat
Tải xuống Quicktime

QuickTime Player

Tải xuống Windows Media Player
MS Windows Media Player

Tải xuống Powerpoint Reader

MS Powerpoint Viewer
Tải xuống Acrobat Reader

Adobe Reader