NHỮNG CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ TRONG QUÂN ĐỘI
GIỚI THIỆU FPCA

Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA) xác định tình trạng trước khi hội đủ điều kiện các công dân Hoa Kỳ tạm thời sống bên ngoài lãnh thổ để tự động được nhận lá phiếu bầu cho tất cả các cuộc bầu cử mà họ hội đủ điều kiện để bỏ phiếu.

FPCA chỉ hợp lệ cho một năm dương lịch (tính đến ngày cuối cùng của Tháng Mười Hai), khi làm xong đúng cách.  FPCA phải được nộp lại mỗi khi cử tri thay đổi địa chỉ gửi thư.

Để tham gia vào một cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng một năm dương lịch, FPCA có thể được gửi qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 01 tháng Một của năm đó.

Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể tới trang mạng của Chương Trình Trợ Giúp Bỏ Phiếu Liên Bang tại www.fvap.gov

Military FPCA
NHỮNG CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ TRONG QUÂN ĐỘI

Các cử tri đã ghi danh tại Quận Hạt Harris đang tạm thời không có mặt tại Hoa Kỳ và muốn bỏ phiếu, quý vị có thể điền Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA).  Dạng đơn xin này chỉ dành cho:
  • Quân nhân Hoa Kỳ, người phối ngẫu của họ hoặc người phụ thuộc vào họ;
  • Thành viên Hải Quân Thương Mại Hoa Kỳ, người phối ngẫu của họ hoặc người phụ thuộc vào họ;
  • Công dân Hoa Kỳ cư trú lại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas nhưng tạm thời sống bên ngoài phạm vi ranh giới lãnh thổ của Hoa Kỳ;

Bấm Vào Đây để Gửi một FPCa Trực Tuyến hoặc Kiểm Tra Tình Trạng của Quý Vị

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm v ề nộp đơn FPCA trực tuyến; xin vui lòng gửi email cho Văn Phòng Nha Hành Chánh của Quận tại FPCA@cco.hctx.net.