Thông Tin Ngày Bầu Cử
CÁC CHỨC NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI QUẢN TRỊ CỦA CÁC CUỘC BẦU CỬ

Với tư cách là viên chức Giám Đốc các cuộc bầu cử của Quận Harris, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận có trách nhiệm thực hiện các chức năng theo luật định bầu cử đã được vạch ra bởi luật liên bang và tiểu bang.  Một số chức năng bầu cử của Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận bao gồm:
  • Cung cấp huấn luyện cho tất cả các Trưởng Ban và Phụ Tá Bầu Cử để bảo đảm thi hành đúng luật của liên bang và tiểu bang trong mỗi cuộc bầu cử của quận hạt / liên bang;
  • Tạo ra các lá phiếu cho các cuộc bầu cử của quận hạt, tiểu bang và liên bang trong một cách thức cung cấp bởi luật tiểu bang;
  • Thiết lập số lượng các địa điểm bỏ phiếu sớm trong Quận Harris và lịch trình giờ giấc bỏ phiếu (phải được chấp nhận bởi Hội Đồng Ủy Viên);
  • Bảo đảm các địa điểm bỏ phiếu trong ngày Tổng Tuyển Cử (phải được chấp nhận bởi Hội Đồng Ủy Viên);
  • Bảo đảm thiết bị bầu cử của Quận và bảo trì thiết bị;
  • Chấp nhận các yêu cầu cho các lá phiếu được gửi bằng thư và thụ lý quá trình sắp loại cho tất cả các lá phiếu đã trả lại;
  • Lưu giữ các báo cáo đơn từ bạch hóa chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên địa phương;
  • Lưu trữ kết quả bầu cử chính thức và lịch sử cử tri cho Quận Harris và báo cáo thông tin này với Tổng Thư Ký của khu vực, toàn tiểu bang, và các cơ quan liên bang;
Trong một khoảng thời gian ngắn, Giám Đốc Nha Hành Chánh cũng là Người Quản Trị của các Cuộc Bầu Cử và làm việc với Hội Đồng Ủy Viên, Ban Định Thuế - Thu Thuế Quận, các đảng phái lớn và các bên liên quan khác để thiết lập một cơ sở hạ tầng các cuộc bầu cử hòng tạo điều kiện cho quá trình bỏ phiếu cho các công dân của một quận hạt lớn thứ ba tại Hoa Kỳ.


-Stan Stanart
Find Your Poll Sample Ballot
Lưu Ý Quan Trọng cho Ngày Bầu Cử:

Vào Ngày Bầu Cử, tại tiểu bang Texas, một cử tri phải bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu của phân khu nơi vị đó khi ghi danh bỏ phiếu đã được quy định để bỏ phiếu.


Curbside Voting


Provisional Voting


Bỏ phiếu ngay tại lề đường
Các cử tri gặp khó khăn trong việc đi lại không thể đi vào địa điểm bỏ phiếu có thể yêu cầu viên chức tuyển cử tại đó cho phép họ bỏ phiếu bên ngoài các địa điểm bỏ phiếu.

Bỏ phiếu tạm thời
Luật liên bang (Help America Vote Act) quy định rằng nếu cử tri hiện diện tại một địa điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, và vì một lý do nào đó mà tên của anh/cô ta không xuất hiện trên danh sách chính thức của cử tri cho địa điểm bỏ phiếu đó, quý vị cử tri có thể bỏ một lá phiếu tạm thời nếu anh/cô ta tuyên bố đã hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và đã ghi danh bỏ phiếu trong khu vực này. (Mục 302(a) của HAVA).  Tuy nhiên, cho dù một cá nhân có hội đủ điều kiện để bỏ phiếu hay không, và lá phiếu tạm thời sẽ được tính hay không khi được xác định theo quy định của pháp luật Tiểu Bang (Mục 302(a)(4) HAVA).


Tại Texas, một phân khu chính trị có thể tổ chức một cuộc bầu cử vào: (1) ngày Thứ Bảy đầu tháng Năm trong năm lẻ; (2) ngày Thứ Bảy đầu tháng Năm trong năm chẵn, cho một cuộc bầu cử được tổ chức bởi một phân khu chính trị khác hơn là quận hạt; hoặc (3) ngày Thứ Ba đầu tiên sau ngày Thứ Hai đầu tiên trong tháng Mười Một.