GỬI LẠI LÁ PHIẾU ĐÃ ĐIỀN QUA THƯ

Trong quá trình bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu đã điền qua thư, xin ghi nhớ làm theo các bước dưới đây:
 1. Đọc toàn bộ phần hướng dẫn;
 2. Dùng viết mực MÀU ĐEN hoặc MÀU XANH DƯƠNG để đánh dấu các lựa chọn của quý vị trên lá phiếu;
 3. Bỏ lá phiếu đã điền vào trong Phong Bì Đựng Lá Phiếu và dán lại;
 4. Bỏ Phong Bì Đựng Lá Phiếu vào trong phong bì lớn của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận đã được ghi sẵn địa chỉ;
 5. Dán kín phong bì lớn của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận và ký tên ở nơi quy định, giống như chữ ký trong đơn xin lá phiếu bầu qua thư;
 6. Dán bưu chính phù hợp và gửi lại qua đường bưu điện;

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
 • Lá phiếu đã bầu có đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bầu cử sớm không trễ hơn 5 giờ chiều vào ngày làm việc tiếp theo Ngày Bầu Cử. Nếu không có đóng dấu bưu điện, nhân viên phụ trách bầu cử sớm phải nhận được những lá phiếu này trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu từ cử tri nước ngoài phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bầu cử sớm không trễ hơn ngày thứ 5 sau Ngày Bầu Cử. Những lá phiếu từ cử tri trong Quân Đội phải được nhận bởi nhân viên phụ trách bầu cử sớm không trễ hơn ngày thứ 6 sau Ngày Bầu Cử.
 • Trong NGÀY BẦU CỬ, các cử tri bầu bằng thư có thể giao lá phiếu bằng thư của họ đến văn phòng chính của nhân viên bầu cử sớm (1001 Preston, Lầu 4, Phòng 440, Houston, TX 77002) từ lúc 7:00 sáng đến 7:00 tối. Các cử tri bầu bằng thư chọn cách đích thân giao lá phiếu như này sẽ được yêu cầu cung cấp thẻ căn cước được chấp thuận (TEC 63.0101).


-Phone
Để biết thêm chi tiết:
(713) 755-3150
hoặc Email: BBM@cco.hctx.net
BỎ PHIẾU BẰNG THƯ THƯỜNG XUYÊN
Requirements Voting By Mail USPS Fax USPS Fax USPS Fax
CÁC YÊU CẦU

Quý vị có thể bỏ phiếu bằng thư nếu quý vị đã ghi danh đi bầu và hội đủ một trong những điều kiện sau đây:
 • Không có mặt tại quận hạt cư ngụ trong Ngày Bầu Cử và trong giai đoạn đích thân tới bỏ phiếu sớm;
 • Có bệnh tật hoặc bị khuyết tật;
 • Từ 65 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử;
 • hoặc bị giam trong tù, nhưng hội đủ điều kiện bỏ phiếu

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG ĐƠN XIN LÁ PHIẾU BẰNG THƯ


ĐỆ TRÌNH YÊU CẦU CHO MỘT LÁ PHIẾU BẰNG THƯ

Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Hàng Năm (ABBM) – Những người nộp đơn là những người từ 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật hội đủ điều kiện để nộp đơn cho Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Hàng Năm (ABBM). Việc lựa chọn "hằng năm" bảo đảm cho các người nộp đơn sẽ nhận được lá phiếu bầu cho tất cả các cuộc bầu cử được tổ chức trong một năm dương lịch. Những đơn xin hàng năm phải được nộp bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch (Ngày 1 Tháng 1) và không trễ hơn ngày thứ 11 trước Ngày Bầu Cử.

Đơn Xin Bình Thường – Những người nộp đơn không hội đủ điều kiện để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư "Hàng Năm" thì có thể nộp đơn cho một cuộc bầu cử bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch (Ngày 1 Tháng 1) và không trễ hơn ngày thứ 11 trước ngày bầu cử. Nếu ngày thứ 11 là một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, hạn chót sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó.

Gửi đơn xin của quý vị bằng cách:
 • dịch vụ thư thường đến:
  • Stan Stanart
  • Harris County Clerk
  • Attn: Elections Division
  • P.O. Box 1148
  • Houston, TX 77251-1148
 • Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng:
  • Stan Stanart
  • Harris County Clerk
  • 1001, Preston, 4th Flr, Rm. 440
  • Houston, TX 77002
Xin lưu ý, luật pháp đã thay đổi. Để có hiệu lực, đơn xin phiếu bầu bằng thư đã được gửi bằng FAX hoặc EMAIL cũng phải được gửi bằng bưu điện và phải được nhận bởi nhân viên bầu cử sớm không trễ hơn ngày làm việc thứ bốn sau khi fax hoặc email đã nhận được đơn đó (Luật Bầu Cử Texas, Mục 84.007)
 • Gửi fax tới số (713)-755-4983 hoặc (713)-368-8683


NHỮNG CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ TRONG QUÂN ĐỘI