THÔNG TIN VỀ CÁC YÊU CẦU DỮ LIỆU BẦU CỬ

Thông tin cử tri liên quan đến một cuộc bầu cử được tiến hành bởi Văn phòng Nha Hành Chánh Quận Harris hiện có sẵn để mua hàng tại Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận.

Bấm VÀO ĐÂY để có một bảng danh sách tất cả các cuộc bầu cử mà văn phòng Nha Hành Chánh Quận duy trì thông tin.

Đối với những thông tin về các cuộc bầu cử không xuất hiện trên danh sách, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với các phân ngành chính trị đã tiến hành các cuộc bầu cử.

-Stan Stanart
YÊU CẦU THÔNG TIN CÔNG CỘNG


Trong quá trình gửi yêu cầu thông tin công cộng quan trọng là phải hiểu những điều sau đây:
  • Thông tin yêu cầu phải có bằng văn bản;
  • Yêu cầu phải được gửi đến Nhân viên chuyên về thông tin công cộng hoặc giám đốc hành chính;
  • Các cơ quan thuộc Chính phủ chỉ được yêu cầu cung cấp tài liệu và thông tin khác đã tồn tại.
  • Yêu cầu có thể được cung cấp bởi:
    • thư thông thường: P.O. Box 1148, Houston, TX 77251-1148
    • thư điện tử: county.clerk @ cco.hctx.net
    • hoặc fax 713 755 9311.

Bấm VÀO ĐÂY để có được một bản Mẫu Yêu Cầu Thông Tin. Data Requests

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi số 713. 274.9550.