THÔNG TIN TỪ GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN

Các nhân viên thuộc phòng Tiếp Cận Cử Tri có trách nhiệm cung cấp cho công chúng các yếu tố cần thiết để truy cập vào quá trình bầu cử và tăng cường sự hiểu biết của họ về việc tiến hành các cuộc bầu cử. 

Tôi khuyến khích những cá nhân có tinh thần công dân tham gia cùng với nỗ lực của chúng tôi để thực hiện các chương trình cho cử tri làm quen với luật tiểu bang và liên bang nhằm hướng dẫn các cuộc bầu cử tại Quận Harris.

-Stan Stanart
Vận Động Cử Tri
DOJ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÔN NGỮ
Văn phòng Nha Hành Chánh Quận Harris tiến hành các hoạt động cụ thể với mục tiêu cung cấp cho các cử tri hạn chế tiếng Anh, cũng là những người được bảo trợ theo mục 203 của Quyền Bầu Cử những thông tin, tài liệu và hỗ trợ cần thiết để truy cập vào quá trình bầu cử. Yêu cầu liên quan đến chương trình này có thể được gửi về  đây.
Voting In Person THAO TẬP VỀ THIẾT BỊ BẦU CỬ
Những cá nhân hoặc đoàn thể tổ chức có thể mượn thiết bị bỏ phiếu để tiến hành các cuộc thao tập bỏ phiếu. Thiết bị phải được giữ trước ít nhất một tuần trước khi có một sự kiện, được lấy trước khi sự kiện xảy ra và được trả lại đúng hạn kỳ. Nhấn vào đây để yêu cầu sử dụng các thiết bị thao tập hoặc gọi cho văn phòng Tiếp Cận Cử Tri.
Speakers Speakers
Nhân viên của Nha Hành Chánh Quận Harris sẵn sang để thực hiện các bài thuyết trình liên quan đến nhiệm vụ của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận. Gọi văn phòng Tiếp Cận Cử Tri tại số 713.274.9550 để biết thêm chi tiết hoặc bấm vào đây.

Communities, Groups, Orgs CUỘC BẦU CỬ CHO CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG HOẶC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Văn phòng Nha Hành Chánh Quận Harris sẵn sang để tiến hành các cuộc bầu cử cho các tư nhân và/hoặc các tổ chức phi lợi nhuận như các đoàn thể, trường học và các nhóm dân khác. Gọi văn phòng Tiếp Cập Cử Tri để biết thêm chi tiết hoặc bấm vào đây.

Main Office CÁC CẨM NANG
Văn phòng Nha Hành Chánh Quận Harris có ba cẩm nang với mục tiêu cung cấp cho các công dân các điều cần thiết căn bản để tham gia vào quá trình bầu cử, bao gồm một Hướng Dẫn Cử Tri, Bỏ Phiếu Bằng Thư và Làm Thế Nào Để Vận Hành Các Máy Bỏ Phiếu Điện Tử. Gọi văn phòng Tiếp Cận Cử Tri tại số 713. 274.9550 để biết thêm chi tiết hoặc bấm vào đây.