LIÊN LẠC
THÔNG TIN TỪ GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN

Thông tin là rất quan trọng để truy cập vào quá trình bỏ phiếu. Vì lý do này, tôi khuyến khích quý vị liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có một câu hỏi, cần sự trợ giúp hoặc có một đề nghị nào đó.

-Stan Stanart
Reports PHÒNG TIẾP CẬN CỬ TRI
1001 Preston, Lầu 4, Phòng 426
(713) 274-9550
EMAIL
Elections TY BẦU CỬ
1001 Preston, Lầu 4, Phòng 439
(713) 755-5792
EMAIL
Ballot By Mail BỎ PHIẾU BẰNG THƯ
1001 Preston, Lầu 4, Phòng 440
(713) 755-3150
EMAIL
Main Office VĂN PHÒNG CHÍNH CỦA NHA HÀNH CHÁNH QUẬN
201 Caroline , Lầu 4, Phòng 460
(713) 755-6411
TRANG MẠNG CỦA NHA HÀNH CHÁNH QUẬN