ĐIỀN ĐƠN VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH CHO NHỮNG PHÂ N NGÀNH CHÍNH TRỊ TRỪ  CÁC VĂN PHÒNG LIÊN BANG, TIỂU BANG VÀ QUẬN HẠT

Các cá nhân đang tranh cử cho những văn phòng công cộng phải điền những mẫu đơn Campaign Treasurer Appointments và Campaign Finance Reports với giới chức hữu trách trong khu vực mà mình ra tranh cử. Thí dụ, trong Thành Phố Houston, giới hữu trách sẽ là City Secretary.

Để biết thêm chi tiết
Quý vị có thể  liên lạc:
Texas Ethics Commission
201 East 14th St., 10th Floor
Austin, TX 78701
P. O. Box 12070
Austin, TX 78711-2070
www.ethics.state.tx.us
512-463-5800 • 1-800-325-8506

Theo pháp lý, Texas Ethics Commission là cơ quan hữu trách trong việc quản lý và thi hành những luật lệ liên quan đến những chi tiêu và đóng góp chính trị và bạch hóa tài chánh cá nhân của những viên chức tiểu bang.

Quý vị cũng có thể gọi cho Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận ở số 713-274-9550.
TRANH CỬ CHO MỘT VĂN PHÒNG CÔNG
Bipartisan
Texas Flag Button
Offices
Sample Ballot
Harris County Map
NỘP ĐƠN ĐỂ CÓ TÊN TRÊN LÁ PHIẾU TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ CỦA ĐẢNG PHÁI

Những cá nhân nào muốn tranh cử cho một chức vụ Liên Bang, Tiểu Bang hay Quận và đại diện cho một trong hai đảng lớn phải nộp đơn để có tên trên lá phiếu tại tổng hành dinh của đảng mình.

NỘP ĐƠN ĐỂ CÓ TÊN TRÊN LÁ PHIẾU CHO CẤP BẬC TIỂU BANG VỚI TƯ CÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP

Những các nhân nào muốn ra tranh cử cho một văn phòng Liên Bang, Tiểu Bang với tư cách ứng cử viên Độc Lập phải điền đơn để có tên trên lá phiếu với Nha Hành Chánh Tiểu Bang (Secretary of State).    Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 1-800-252-VOTE (8683), 512-463-5650 hoặc vào trang mạng:
http://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

NỘP ĐƠN ĐỂ CÓ TÊN TRÊN LÁ PHIẾU CHO CẤP BẬC QUẬN HẠT VỚI TƯ CÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP

Những Những cá nhân nào muốn tranh cử cho một văn phòng Quận với tư cách ứng cử viên Độc Lập phải điền đơn để có tên trên lá phiếu với Chánh Án Quận Harris:
Harris County Judge Ed Emmett
1001 Preston, Suite 911 Houston, Texas 77002
Phone: 713-755-4000
Fax: 713-755-8379
NỘP ĐƠN ĐỂ CÓ TÊN TRÊN LÁ PHIẾU TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ PHI ĐẢNG PHÁI CỦA CÁC PHÂN NGÀNH CHÍNH TRỊ

Những cá nhân nào muốn ra tranh cử cho một chức vụ trong hội đồng học chánh, hội đồng địa phương hay thành phố phải điền đơn để có trên trên lá phiếu với những người có thẩm quyền đã được chỉ định tại khu vực đó. Thí dụ, Thành Phố Houston, người có thẩm quyền chính là vị Thư Ký Thành Phố (City Secretary).

Những Điều Kiện để Tranh Cử (Bấm vào đây)