THÔNG TIN TỪ GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN

Đây là chính sách của  Ủy Viên Hội Đồng Quận Harris khuyến khích sự cởi mở của chính phủ. Để phù hợp với chính sách này, quý vị sẽ tìm thấy trên trang này cách truy cập Các Báo Cáo Đóng Góp và Chi Tiêu Vận Động Bầu Cử của các văn phòng quận hạt khác nhau, hồ sơ Xung Đột Lợi Ích, Ghi Danh Tự Nguyện của Vận Động Hành Lang, và hồ sơ Bạch Hóa Tài Chánh Cá Nhân cho một số công chức quận.

-Stan Stanart
TÌM KIẾM CÁC HỒ SƠ TÀI CHÁNH
Reports CÁC BÁO CÁO ĐÓNG GÓP VÀ CHI TIÊU VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO CÁC VĂN PHÒNG QUẬN HẠT KHÁC NHAU
Code of Ethics NỘP HỒ SƠ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Opt In GHI DANH TỰ NGUYỆN CỦA VẬN ĐỘNG HÀNH LANG
Ethics System BẠCH HÓA TÀI CHÁNH CÁ NHÂN CHO MỘT SỐ CÔNG CHỨC QUẬN HẠT VÀ NHÂN VIÊN