THÔNG TIN TỪ GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN HARRIS


Mỗi viên chức quận hạt và nhân viên theo quy định của Chương 159 của Bộ Luật Chính Quyền  Địa Phương phải nộp Báo Cáo Tài Chính Cá Nhân hàng năm (PFS).


PFS phải được nộp trước ngày 30 tháng 4 mỗi năm với Văn Phòng Truyền Thông và Cử Tri của Nha Hành Chánh Quận Harris tại 1001 Preston, Lầu 4, phòng 426.

Văn phòng Nha Hành Chánh Quận có trách nhiệm gửi hai bản sao của mẫu Báo Cáo Tài Chính Cá Nhân cho các thành viên của Ủy Viên Hội Đồng, Biện Lý Quận và Chánh Án Hoà Giải.

Điều quan trọng là hãy nhớ rằng tất cả các ứng cử viên cho cuộc bầu cử, bao gồm cả các ứng cử viên không một đối thủ, cũng phải nộp đơn PFS trước cuộc bầu cử sơ bộ.

Để bảo đảm tuân thủ kịp thời, tất cả những người yêu cầu phải nộp một PFS nên xem xét các Lịch Trình Nộp Đơn của Tổng Trưởng Tiểu Bang cho những hạn chót.


-Stan Stanart
Tài Chánh Cá Nhân
Ethics System

1001 Preston Office Signing Calendar
AI CÓ THỂ NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VỚI NHA HÀNH CHÁNH QUẬN?
Văn phòng Nha Hành Chánh Quận chấp nhận hồ sơ từ mỗi viên chức quận hạt cũng như nhân viên như quy định của Chương 159 của Bộ Luật Chính Quyền Địa Phương bao gồm Thẩm Phán Quận, Ủy Viên Hội Đồng Quận, Luật Sư Quận, Cảnh Sát Trưởng, Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận, Chánh Lục Sự Khu Vực, Thủ Quỹ Quận, Nhân Viên Cảnh Sát, Chánh Án Hòa Giải, Thẩm Phán Tòa Án Dân Sự Quận, Thẩm Phán Tòa Án Hình Sự Quận, Thẩm phán Tòa Án Kiểm Nhận Quận.CÁC Đ ƠN TỪ VÀ CẨM NANG HƯỚNG DẪN ĐỂ HOÀN TẤT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁ NHÂN


NHU LIỆU ĐƯỢC DÙNG ĐỂ ĐIỀN NHỮNG BÁO CÁO VẬN ĐỘNG BẦU CỬ


Để cho thuận tiện và khiến thủ tục hoàn tất các mẫu đơn vận động bầu cử và bạch hóa tài chánh được hiệu quả hơn, Ủy Ban Nội Quy Texas (TEC) cung cấp nhu liệu có thể được tải xuống và dùng để tạo ra và in những văn bản được đòi hỏi dưới dạng PDF để nộp cho Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận.