NỘP ĐƠN KỊP THỜI

Văn phòng Nha Hành Chánh Quận có trách nhiệm chấp nhận các tài liệu nộp phù hợp với tiêu đề 15 của Bộ Luật Bầu Cử Texas và Chương 159 của Bộ Luật Chính Quyền Địa Phương.

Hồ sơ được xem là đúng hạn nếu:
  • Chuyển giao tận tay cho Văn phòng Nha Hành Chánh Quận Harris trước hạn chót;
  • Gửi tại các Bưu Điện Hoa Kỳ và được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước thời hạn chót [Địa chỉ nhận thư: Văn phòng Nha Hành Chánh Quận Harris, PO Box 1148, Houston, TX 77251-1148];
  • Được giao tận tay cho một hãng đưa thư thông thường hay một hãng đưa thư theo hợp đồng đúng địa chỉ với bưu chính và các chi phí trả trước và được đóng dấu bưu điện, hoặc đánh dấu tiếp nhận, của hãng đưa thư cho thấy thời gian trước hay đúng thời hạn chót.
-Stan Stanart
LỊCH TRÌNH NỘP ĐƠN, ĐƠN TỪ & BÁO CÁO
Filing Schedule ỨNG CỬ VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM LỊCH TRÌNH NỘP ĐƠN

Lịch trình nộp đơn này ở dạng PDF. Nó cung cấp ngày đáo hạn, các loại báo cáo, ai phải nộp đơn và thời gian một báo cáo bao gồm.
TEC Calendar
TEC Calendar
LỊCH TRÌNH TƯƠNG TÁC CỦA ỦY BAN NỘI QUY TEXAS

Đây là một Lịch Trình Nộp Hồ Sơ tương tác. Nó cung cấp những ngày đáo hạn từ bây giờ cho đến năm 2100, cũng như các loại báo cáo phải nộp, ai phải nộp và thời gian một báo cáo bao gồm.
Forms & Instructions
TEC
ĐƠN TỪ VÀ HƯỚNG DẪN

Ủy Ban Nội Quy Texas đưa ra tất cả các đơn từ cần thiết để thực thi theo pháp luật của tiểu bang liên quan đến nội quy trong các cuộc bầu cử và chính phủ, bao gồm cả các đơn từ nộp với cơ quan nhận đơn từ tại địa phương.