BẢN THÔNG TIN TỪ GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN HARRIS

Là nhân viên hữu trách lưu giữ hồ sơ của địa phương, tôi rất vui để cung cấp cho các viên chức đương nhiệm và ứng cử viên những mẫu đơn cần thiết để đáp ứng với các luật lệ về vận động bầu cử và bạch hóa tài chánh.

Văn phòng Nha Hành Chánh nhận lưu giữ hồ sơ của các viên chức đương nhiệm và ứng cử viên cho các chức vụ: Chánh Án Quận, Ủy Viên Quận, Biện Lý Quận, Biện Lý Khu Vực, Cảnh Sát Trưởng của Quận, Định Thuế và Thu Thuế của Quận, Nha Hành Chánh Quận, Nha Hành Chánh Khu Vực, Thủ Quỹ Quận, Cảnh Trưởng của Khu Vực, Chánh Án Tòa Hòa Giải, Chánh Án cấp Quận hay Chánh Án Tòa về Di Chúc, và Thành Viên Hội Đồng Học Chánh Quận tại 201 Caroline, Lầu 3, Phòng 330, Houston, TX 77002 .

Chúng tôi thật tình khuyến khích những người điền đơn nên tham khảo với những hướng dẫn của mẫu đơn và những điều khoản có liên quan đến luật lệ về vận động bầu cử và bạch hóa tài chánh khi điền đơn.

Để biết thêm chi tiết về tiến trình vận động bầu cử và bạch hóa tài chánh, các cá nhân có thể viếng trang mạng www.ethics.state.tx.us.

-Stan Stanart
VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
Ethics System
201 Caroline
Office
1001 Preston
Calendar
NHỮNG AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN VỚI NHA HÀNH CHÁNH QUẬN?
Các Viên Chức Đương Nhiệm và Ứng Cử Viên phải điền bản Báo Cáo Bán Niên [Tháng Giêng và Tháng Bảy] Vận Động Bầu Cử và Bạch Hóa Tài Chánh với Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận chiếu theo Chương 15 của Bộ Luật Bầu Cử Texas.


THÔNG BÁO NỘP ĐƠN
Nha Hành Chánh Quận chịu trách nhiệm phải có sẵn các mẫu đơn vận động bầu cử và bạch hóa tài chánh cho những người nộp đơn.  Tuy nhiên, Nha Hành Chánh Quận không bắt buộc phải gửi đến những người nộp đơn những thông báo để điền đơn.


NHỮNG ĐƠN TỪ TUÂN THEO LUẬT
  • Báo Cáo Vận Động Bầu Cử của Ứng cử viên/Viên chức ( Đơn)
  • Báo Cáo Vận Động Bầu Cử của Ứng cử viên/Viên chức Toà Án ( Đơn)

CÁC CẨM NANG HƯỚNG DẪN ĐỂ HOÀN TẤT CÁC BÁO CÁO VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
  • Cẩm nang hướng dẫn của Ứng cử viên/Viên chức ( Cẩm nang)
  • Cẩm nang hướng dẫn của Ứng cử viên/Viên chức Toà Án ( Cẩm nang)

NHU LIỆU ĐƯỢC DÙNG ĐỂ ĐIỀN NHỮNG BÁO CÁO VẬN ĐỘNG BẦU CỬ


Để cho thuận tiện và khiến thủ tục hoàn tất các mẫu đơn vận động bầu cử và bạch hóa tài chánh được hiệu quả hơn, Ủy Ban Nội Quy Texas (TEC) cung cấp nhu liệu có thể được tải xuống và dùng để tạo ra và in những văn bản được đòi hỏi dưới dạng PDF để nộp cho Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận.