Huấn Luyện Bầu Cử
-Training
For more information
713.755.5792
LỚP LUẬT VÀ CÁCH VẬN HÀNH NGÀY BẦU CỬ
Theo luật, các Giám Sát Phòng Phiếu được yêu cầu phải tham dự lớp Luật và Cách Vận Hành Ngày Bầu Cử. Lớp được mở cho tất cả mọi người. Xem Lịch Trình

HUẤN LUYỆN TRỰC TUYẾN VỀ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH ẢNH VÀ TÊN TƯƠNG TỰ
Luật Texas về căn cước yêu cầu cho các mục đích bầu cử đã thay đổi. Tất cả các nhân viên phòng phiếu cần phải xem các đoạn phim ngắn kèm theo để đào tạo nhân viên phòng phiếu về những yêu cầu căn cước có hình ảnh và yêu cầu danh tánh tương tự. Để xem phim về Căn Cước có Hình Ảnh, xin vui lòng nhấn
  • Để xem phim về Căn Cước có Hình Ảnh, xin vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.
  • Để xem phim về Tên Tương Tự, xin vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.
  • Để xem phim về Danh Sách Cử Tri, xin vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.
YouTube   Nếu vì một lý do gì đó, trình duyệt của quý vị không thể xem các đoạn video ở trên, xin mở những trang YouTube sau đây.
  • Để xem phim về Căn Cước có Hình Ảnh, xin vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.
  • Để xem phim về Tên Tương Tự, xin vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.
  • Để xem phim về Danh Sách Cử Tri, xin vui lòng nhấn VÀO ĐÂY.

HUẤN LUYỆN ePOLLBOOK
Hai nhân viên phòng phiếu (Giám Sát Phòng Phiếu và Nhân Viên thường) được chỉ định điều hành chương trình ePollbook mới được yêu cầu phải tham dự chương trình huấn luyện ePollbook. Các lớp học hết chỗ rất nhanh, vì vậy quý vị hãy đặt chỗ trước càng sớm càng tốt. Để xem lịch trình các lớp học, bấm vào đường dẫn này: Các Lớp Học ePollbook Thông Thường   Bản Đồ Các Lớp Huấn Luyện ePollbook

HUẤN LUYỆN eSlate
Các Giám Sát và Phụ Tá Phòng Phiếu và hai nhân viên phòng phiếu của mỗi địa điểm bỏ phiếu được yêu cầu tham dự lớp huấn luyện eSlate ít nhất trong vòng chín tháng trước mỗi cuộc bầu cử. Nếu người Giám Sát Phòng Phiếu chưa tham dự một huấn luyện nào trong vòng chín tháng qua, người Giám Sát Phòng Phiếu phải ghi danh cho chính mình, phụ tá phòng phiếu và cả hai nhân viên phòng phiếu của mỗi địa điểm bầu cử càng sớm càng tốt để trách việc không thể sắp xếp lịch trình thời gian theo sự lựa chọn của họ. Nhấn vào đường dẫn thích hợp để xem lịch trình các lớp học eSlate.
Các lớp học eSlate thường xuyên   Các lớp học eSlate cấp tốc    Bản Đồ Các Địa Điểm Huấn Luyện eSlate

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN SONG NGỮ
Các Giám Sát Phòng Phiếu phải gửi các nhân viên thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Trung Hoa đến các lớp Huấn Luyện Nhân Viên Song Ngữ. Chương trình huấn luyện bao gồm việc trợ giúp cho các cử tri với trình độ tiếng Anh hạn chế có yêu cầu giúp đỡ tại các phòng phiếu. Để ghi danh thì bấm vào đây.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYẾN NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU TRỰC TUYẾN
Chương trình huấn luyện trên mạng này cung cấp cho các nhân viên phòng phiếu thông tin về các thủ tục cần thiết tại địa điểm bỏ phiếu đã được đề cập trong cuốn Sổ Tay cho Giám Sát Phòng Phiếu và các Nhân Viên.
Để truy cập lớp huấn luyện thì bấm vào đây.
Các Tài Liệu cho Giám Sát và Phụ Tá Phòng Phiếu