CÁC LOẠI CĂN CƯỚC CẦN THIẾT CHO BẦU CỬ
Nếu quý vị có sở hữu một trong các ID có hình ảnh được chấp thuận sau đây, quý vị phải xuất trình khi đích thân đi bầu cử (*):
LƯU Ý: Cung cấp Bằng Lái Xe Texas hoặc Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas khiến quá trình kiểm chứng cử tri nhanh hơn.

Drivers License Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp
Election Identification Certificate Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử của Texas (EIC) do Bộ An Toàn Công Cộng (DPS) cấp
CHL Giấy Phép Mang Súng Texas do DPS cấp
Naturalization Certificate Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị
State ID Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp
Military ID Thẻ Căn Cước Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị
Passport Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)
Các cử tri không có bất kỳ căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể nộp đơn lấy Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử (EIC) miễn phí tại Sở An Toàn Công Cộng. Để biết thêm chi tiết: Gọi số (512) 424-2600 hoặc ghé trang mạng: http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm

* Ngoại trừ giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, các căn cước khác phải đang còn giá trị hoặc, cho các cử tri từ 18-69 tuổi, các căn cước phải chưa hết hạn quá 4 năm trước khi xuất trình để hội đủ điều kiện bầu phiếu tại địa điểm bầu cử. Quý vị từ 70 tuổi trở lên có thể dùng một trong các căn cước được liệt kê ở trên đã hết hạn nếu căn cước đó hợp lệ.
Không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong các ID này? Điền vào tờ khai tại các phòng phiếu giải thích lý do tại sao và mang theo một trong các chứng từ hỗ trợ sau đây:

  • Chứng từ của chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị, bao gồm giấy chứng nhận ghi danh cử tri của quý vị
  • Hóa đơn điện nước hiện tại
  • Bản kê khai ngân hàng
  • Ngân phiếu chính phủ
  • Phiếu lương
  • (a) Giấy khai sanh nội địa (từ một tiểu bang hay thuộc địa Hoa Kỳ) hoặc (b) giấy khai sanh được chấp nhận tại toà án để xác nhận danh tính của quý vị (có thể bao gồm giấy khai sanh ở nước ngoài)

Các cử tri không thể cung cấp ID có hình ảnh được chấp nhận hoặc chứng từ hỗ trợ được chấp thuận có thể bầu lá phiếu tạm thời. Các cử tri cần phải ký bản khai chứng thệ tạm thời và sẽ có 6 ngày sau cuộc bầu cử để cứu xét lá phiếu của quý vị bằng cách mang căn cước có hình ảnh hợp lệ tới Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri.

Ngoại lệ: Các cử tri khuyết tật có thể nộp đơn với viên chức ghi danh cử tri quận hạt để xin miễn trừ vĩnh viễn về việc xuất trình ID tại các địa điểm bầu cử. Cử tri có phản đối tôn giáo kiên định không chụp ảnh hoặc các cử tri không có bất kỳ thẻ căn cước hợp lệ nào có hình ảnh do hậu quả thiên tai có thể nộp đơn xin miễn trừ tạm thời về việc xuất trình ID tại các địa điểm bầu cử. Vui lòng liên lạc với viên chức ghi danh cử tri quận hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

Những Nguồn về ID của Cử Tri