Tìm Địa Điểm Đầu Phiếu và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt Cử Tri
Ngày 6 tháng 5, 2017 Cuộc Bầu Cử Kết Hợp
Ghi Chú: Các Địa Điểm Đi Bầu có thể thay đổi trước Ngày Bầu Cử
Xin cung cấp các thông tin cần thiết để xem thử lá phiếu mẫu. Sau đó, nhấn nút lá phiếu mẫu ở ngay phía phải của tên quý vị.
Các phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Tìm Kiếm bằng Tên họ hoặc/và Địa Chỉ:
Họ Tên Số nhà Tên đường
  Tìm Kiếm bằng Số Thẻ Cử Tri:
Số Thẻ Cử Tri hoặc Số Cử Tri Nhận Dạng Duy Nhất
Nếu "Tường Trình về Nơi Cư Trú được yêu cầu", quý vị sẽ cần phải điền một bản Tường Trình về Nơi Cư Trú tại địa điểm bầu cử. Những bản này có thể được nhận từ bất kỳ nhân viên bầu cử nào ngay tại chỗ.

Các địa điểm bầu cử sớm và cho ngày bầu cử dưới đây chỉ áp dụng cho các cử tri ở trong các phân khu chính trị sau đây:

Thành Phố Humble
Thành Phố Pasadena
Khu Học Chánh Houston
Khu Học Chánh Humble
Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Northgate Crossing Số 2
Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Vùng Tây Bắc Quận Harris Số 28,
Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Oakmont
Cơ Quan Kiểm Soát và Cải Tiến Nguồn Nước Số 91 Quận Harris


Các cử tri ở những phân khu chính trị khác thuộc quận Harris có thể dùng trang "Tìm Địa Điểm Bầu Cử của Quý Vị" ở trên để tìm số điện thoại hoặc trang mạng (URL) nơi có thể tìm thấy các cuộc bầu cử được diễn ra trong khu vực của quý vị.

**Xin vui lòng xác nhận lại địa điểm bầu cử của quý vị khi gần đến Ngày Bầu Cử vì có thể có những thay đổi.