Chào mừng!

Mục đích của trang mạng này là để cung cấp cho các công dân những tin tức căn bản cần thiết để có thể sử dụng phương cách bầu cử. Tôi tin tưởng rằng sức mạnh bắt nguồn từ phương thức cử tri đoàn cho việc thông báo và liên hệ đến quyền công dân. Do đó, với tư cách là Trưởng Ban Bầu Cử của các cuộc bầu cử thuộc quận Harris, tôi nồng nhiệt khuyến khích mọi công dân hội đủ điều kiện hãy thực hành quyền bỏ phiếu của mình.

-Stan Stanart
-Phone
Đường Dây Các Chi Tiết về Bầu Cử
(713) 755-6965
Sẽ được Xác Định
Yêu cầu phải có thẻ Căn Cước có hình ảnh - Bấm vào đây để biết thêm chi tiết


Your Voter Info
Tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu Của Quý Vị và Xem Lá Phiếu Riêng Biệt của Cử Tri
Với những cuộc bầu cử được tổ chức bởi Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris, địa điểm đầu phiếu trong Ngày Bầu Cử được đăng trên trang mạng này ngay khi có danh sách. 

Bấm Vào Đây để Tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu và Lá Phiếu của Quý Vị
Voting By Mail
BỎ PHIẾU BẰNG THƯ:
Quý vị có thể bỏ phiếu sớm bằng thư nếu quý vị đã ghi danh đi bỏ phiếu và có một trong những điều kiện sau đây: Không có mặt tại quận hạt định cư vào Ngày Bầu Cử và trong giai đoạn đích thân tới bỏ phiếu sớm; Có bệnh tật hoặc bị khuyết tật; Từ 65 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử; hoặc bị giam trong tù, nhưng hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

Bấm Vào Đây để Lấy Đơn Xin Bỏ Phiếu Bằng Thư của Chúng Tôi

Militart & Overseas Voters
Các Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài
Quân Nhân Hoa Kỳ hội đủ điều kiện, Vợ, Chồng hoặc Người Phụ Thuộc của Quân Nhân, và Thường Dân ở Nước Ngoài bây giờ có thể điền Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA) trực tuyến.

Các Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài, Xin Vui Lòng Bấm Vào Đây

Early Voting
HIỆN DIỆN BỎ PHIẾU SỚM
Các cử tri đã ghi danh của Quận Harris có thể lựa chọn đi bỏ phiếu trước ngày Phổ Thông Đầu Phiếu trong giai đoạn bỏ phiếu sớm ở một trong các địa điểm bỏ phiếu sớm của Quận Harris.

Bấm Vào Đây để xem Những Địa Điểm và Lịch Trình Bỏ Phiếu Sớm của Chúng Tôi

Sample Ballot
Lá Phiếu Mẫu
Lá Phiếu Mẫu cung cấp thứ tự của các cuộc tranh cử và các ứng cử viên sẽ có trong lá phiếu.Bản Đồ Phân Khu của Toàn Quận
Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh của Quý Vị
Lịch Trình Bầu Cử

Harris County

Thay Đổi Những Lằn Ranh
Bản Đồ Phân Khu của Toàn Quận
Cập Nhật Hồ
Sơ Ghi Danh của Quý Vị

Cập Nhật Tên và Địa Chỉ Cử Tri của Quý Vị cho Trùng với ID của Quý Vị
Election Calendar