Làm Việc tại Phòng Phiếu
-Training -Training -Training
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU?
Những ai thích làm việc tại phòng phiếu có thể ghi danh với Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris. Ghi Danh Tại Đây

Mọi người cũng đồng thời được khuyến khích liên lạc trực tiếp với những đảng phái chính trị lớn để có thể được đề cử làm việc như một Giám Sát hoặc Phụ Tá Phòng Phiếu. Những người được đề cử thường hoàn tất trong tháng Sáu, vì vậy xin vui lòng liên lạc với các đảng phái càng sớm càng tốt.
Đảng Dân Chủ Đảng Cộng Hòa

Tại Texas, theo luật pháp, những Giám Sát Phòng Phiếu có quyền để thuê nhân viên làm việc Ngày Bầu Cử. Như vậy, nếu ai thích làm việc tại phòng phiếu cũng có thể liên lạc trực tiếp với người Giám Sát Phòng Phiếu trong phân khu mình để làm việc cho họ. Muốn biết danh sách các Giám Sát Phòng Phiếu xin bấm vào một trong những đảng sau Ở đây.


NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU SONG NGỮ
Những ai biết nói và đọc tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, ngoài tiếng Anh, đều được khuyến khích ghi danh làm việc cho Ngày Bầu Cử bằng cách bấm vào lựa chọn "ghi danh tại đây" trong khung này. Nhân viên song ngữ rất cần thiết để hỗ trợ các Giám Sát Phòng Phiếu trong nỗ lực để thực thi những luật của Tiểu Bang và Liên Bang liên quan đến sự trợ giúp ngôn ngữ tại phòng phiếu. Ghi Danh Tại Đây

NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU HỌC SINH
Các học sinh trung học 16 tuổi trở lên có thể làm việc như một nhân viên phòng phiếu trong các cuộc bầu cử tại tiểu bang Texas. Mục đích gồm có hai: 1) để giới thiệu các học sinh đến với quá trình bầu cử và gây cảm hứng cho các em trong việc quan tâm đến chính phủ của mình. 2) để cung cấp cho các cơ quan tiến hành bầu cử một nguồn nhân công mới có thể phục vụ tại các phòng phiếu. Ghi Danh Tại Đây Các Câu Hỏi Thông Thường

Một Lá Đơn Nhân Viên Phòng Phiếu Học Sinh hoàn tất và Đơn Xin Phép phải được nộp lại bằng fax số 713.755.9311, hoặc gửi về địa chỉ Stan Stanart, Harris County Clerk, Voter Outreach Office, 1001 Preston, Suite 426, Houston, TX 77002
Các yêu cầu để làm việc như một Nhân Viên Phòng Phiếu
Ở Texas, ở mức tối thiểu, để hội đủ điều kiện để làm việc hoặc bổ nhiệm như một nhân viên phòng phiếu thì một người phải là công dân Hoa Kỳ và là một cử tri đủ điều kiện trong khu vực bầu cử.