Các Đồ Dùng Ngày Bầu Cử
Voter Certificate
CÁC GIÁM SÁT PHÒNG PHIẾU (PJ)
Thông Báo Bổ Nhiệm Giám Sát Phòng Phiếu

Để chấp nhận hoặc từ chối sự bổ nhiệm của quý vị với tư cách là một Giám Sát Phòng Phiếu, xin vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến được cung cấp tại đường dẫn dưới đây.

GIÁM SÁT PHÒNG PHIẾU Bấm Vào Đây
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Các Giám Sát Phòng Phiếu được bổ nhiệm phải hoàn tất phần đầu tiên của lá đơn trực tuyến ngay lúc Thông Báo Bổ Nhiệm đã được nhận từ Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận.
Các phần còn lại của lá đơn trực tuyến có thể hoàn tất bởi Giám Sát Phòng Phiếu khi đã xác định các nhân viên nào sẽ tham dự các lớp huấn luyện eSlate và các nhân viên song ngữ nào sẽ làm việc.


Vui lòng cung cấp thông tin các nhân viên của quý vị càng sớm càng tốt.
CÁC PHỤ TÁ PHÒNG PHIẾU (AJ)
Thông Báo Bổ Nhiệm Phụ Tá Phòng Phiếu

Để chấp nhận hoặc từ chối sự bổ nhiệm của quý vị với tư cách là một Phụ Tá Phòng Phiếu, xin vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến được cung cấp tại đường dẫn dưới đây.

PHỤ TÁ PHÒNG PHIẾU Bấm Vào Đây
NHẬN
TRẢ
Để Biết Thêm Chi Tiết

713.755.5792